Контрол на ел. уредби

Demo 1

Орган за контрол КАТОН е Акредитиран от ИА БСА по БДС EN ISO/IEC 17020:2012 да извършва Контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V.